Hotel Hafen Flensburg Almindelige Forretningsbetingelser

1. Nærværende almindelige forretningsbetingelser (herefter kaldet »AFB«) gælder for alle aftaler mellem Hotel Hafen Flensburg (herefter kaldet »Hotel« eller »vi« hhv. »os«) og gæster eller kunder (i det følgende kaldet »Gæst«) om udlejning af hotelværelser, mødelokaler og om levering af alle øvrige hotel- og arrangementydelser.

2. Aftalen mellem os og gæsten om udlejning af hotelværelser eller mødelokaler (herefter kaldet »lokaler«) kommer i stand, så snart aftalen er blevet bekræftet skriftligt, pr. fax eller pr. e-mail af os eller senest, når lokalerne stilles til rådighed for gæsten, hvis en forudgående bekræftelse fra vores side ikke var mulig. Hvis gæsten, der ønsker at bestille lokalerne til et arrangement, er en politisk forening, kræves i hvert tilfælde en udtrykkelig skriftlig accept fra hotellets ledelse for, at aftalen er gyldig. Hvis gæsten, der bestiller, ikke oplyser, at der er tale om en politisk forening, er hotellet berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere aftalen med gæsten, uden at gæsten derved har krav på erstatning.

3. Forespørges på nogle datoer for leje af lokaler, er dette hverken bindende for os eller gæsten. Der er således tale om en uforpligtende og ikke bindende bookingforespørgsel. Gæsten skal i dette tilfælde inden for den angivne svarfrist tilkendegive over for os, hvorvidt denne ønsker at bruge de nævnte lokaler. Melder gæsten ikke tilbage, er hotellet berettiget til efter udløbet af svarfristen at leje de reserverede lokaler ud til anden side, uden at der herved opstår et krav over for gæsten.

4. Ved bindende reservationer af hotelværelser i henhold til pkt. 2. står værelserne til rådighed for gæsten på ankomstdagen fra kl. 15 og på afrejsedagen til kl. 11. Hvis gæsten forlader hotelværelset efter kl. 11 på afrejsedagen, er hotellet berettiget til at beregne 50 % af den aktuelle værelsespris frem til kl. 18. Forlades værelset først efter kl. 18, er hotellet berettiget til at beregne 90 % af den aktuelle værelsespris pr. dag.

5. Reserverede mødelokaler er udelukkende til rådighed for gæsten i det aftalte tidsrum og til det aftalte formål. Anvendelse af mødelokalerne udover det aftalte tidsrum kræver hotelledelsens udtrykkelige accept.

6. Den aftalte pris forfalder til betaling ved levering af ydelsen eller senest ved gæstens afrejse. Hotellet er berettiget til, før lokalerne og ydelserne stilles til rådighed for gæsten, at kræve en passende forudbetaling af den aftalte pris eller en sikkerhedsstillelse i form af en kreditkortgaranti.

7. Ved arrangementer, fester og/eller gruppereservationer skal den aftalte pris for det oplyste personantal betales forud, senest på ankomstdagen/arrangementdagen; faktureringen sker i dette tilfælde 14 dage før arrangementet/ankomsten.

8. Gæsten har ikke krav på at få stillet bestemte lokaler til rådighed, med mindre dette er blevet udtrykkeligt aftalt. Hvis der er blevet aftalt leje af bestemte lokaler og disse, uanset af hvilken grund, ikke er til rådighed, er hotellet forpligtet til at yde en tilsvarende erstatning, også selv om dette ikke kan ske i hotellets egne lokaler, såfremt dette er rimeligt.

9. Såfremt intet andet er aftalt, skal gæsten i tilfælde af annullering og ombooking af reserverede hotelværelser samt pakkearrangementer med forinden oplyst antal af personer, som der skal udføres ydelser for, betale følgende omkostninger:

9.1. For individuelle bookinger (1 til 4 værelser) gælder: individuel reservationsbekræftelse

9.2. 5 til 9 værelser: kan annulleres uden omkostninger indtil 14 dage før ankomst/ før tidspunktet for den aftalte tjenesteydelse.

9.3. 10 værelser eller mere: kan annulleres uden omkostninger indtil 30 dage før ankomst/ før tidspunktet for den aftalte tjenesteydelse.

9.4. Hvis ovennævnte frister vedrørende gratis annullering er overskredet, opkræver vi i tilfælde af annullering 80 % af den aftalte bruttopris. I tilfælde af udeblivelse/ manglende udnyttelse af tjenesteydelse (No Shows), uden at gæsten har foretaget afbestilling, opkræver vi den fulde aftalepris (100 %).

9.5. Der er en indkvarteringsskat på € 5,00 pr. Person / nat i henhold til §4 i kommunekoden for Slesvig-Holsten.

Hotellet vil forsøge at leje værelser ud til anden side i de tilfælde, hvor gæsten er udeblevet. Såfremt det lykkes at leje værelserne ud til anden siden, bliver de hermed forbundne indtægter for hotellet modregnet det beløb, som gæsten skal betale i henhold til pkt. 9.3.

For at du i tilfælde af annullering eller afbrydelse af din ferie kan få erstattet mulige økonomiske tab, anbefaler vi produkterne fra vores partner ERV (Europäische Reiseversicherung AG).

10. For at kunne håndtere gruppereservationer af flere hotelværelser på tilfredsstillende vis, skal gæsten stille en deltagerliste til rådighed 7 dage før gruppens ankomst/inden arrangementets start.

11. Ved arrangementer på vores hotel skal man derudover være opmærksom på:

11.1. Hotellet påtager sig ikke ansvaret for at holde øje med eller opbevare genstande, der skal anvendes til f.eks. udstilling, seminarer, konferencer eller andet samt personlige genstande (herefter kaldet »medbragte genstande«). Genstande, der medbringes og som skal anvendes ved arrangementer, kan ikke bringes til hotellet før tidligst 2 dage før arrangementets start. Alle medbragte genstande, herunder særligt dekorationsmaterialer og anlæg skal opfylde brandmyndighedernes krav. Det er gæstens ansvar, at de medbragte genstande er forsikret.

11.2. Gæsten som arrangør hæfter for betaling af mad og drikke, som dennes mødedeltagere eventuelt har bestilt.

11.3. Ønsker man at bringe mad og drikke med ind på hotellet, kræver det hotellets forudgående accept.

11.4. Anbringelse af dekorationsmaterialer eller andre genstrande er ikke tilladt uden hotellets udtrykkelige accept heraf. Gæsten hæfter for skader på bygningsdele eller hotellets inventar, der er sket i forbindelse med opstilling eller nedtagning, under selve arrangementet eller forårsaget af mødedeltagerne.

12. Vi hæfter i tilfælde af, at vi eller en af vores repræsentanter eller hjælpere har handlet forsætligt eller har udvist grov uagtsomhed samt har handlet culpøst, så der opstår skade for personers liv, legeme eller helbred iht. lovgivningen. Derudover hæfter vi kun i henhold til produktansvarsloven eller i tilfælde af culpøs misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser eller såfremt vi svigagtigt har skjult en mangel eller har overtaget en garanti for beskaffenheden. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er sådanne, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen. Kravet om skadeserstatning for culpøs misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er dog begrænset til aftaletypiske, forudsigelige skader, såfremt der ikke foreligger et andet tilfælde, som anført i pkt. 1 eller pkt. 2. Disse bestemmelser til hæftelsesbegrænsning gælder for alle krav om skadeserstatning (særligt for skadeserstatning ud over ydelsen og skadeserstatning i stedet for ydelsen), og det uanset retsgrunden, herunder særligt pga. mangler, misligholdelse af forpligtelser i skyldforholdet eller skadevoldende handling. De gælder også ved kravet om erstatning pga. manglende opfyldelse.

13. Alle henvisninger til vores hotel i programmer, indbydelser osv. skal inden udgivelsen afstemmes med os i god tid hvad angår indhold og udformning. Logoet og ordmærket må udelukkende anvendes til annoncering af arrangementer på vores hotel og skal anvendes i overensstemmelse med vores anvisninger og må ikke ændres eller forbindes med andre tegn.

14. Alle musikarrangementer skal meldes til GEMA (den tyske organisation, der forvalter offentlige optrædener og gengivelse af musik) af gæsten. Gebyrerne betales af gæsten. Gæsten frigør Hotel Hafen Flensburg for eventuelle fordringer fra eller som gøres gældende af GEMA på grund af ulovlig brug af rettigheder tilhørende GEMA (fx pga. at gæsten ikke har anmeldt det til GEMA) eller tredjemand.

15. Dyr må kun medbringes ved forudgående aftale.

16. Hotel Hafen Flensburg er en røgfri virksomhed. Dette gælder særligt for vores hotelværelser. Skader som skyldes ulovlig rygning på værelserne, rengøring af værelserne samt udgifter til brandvæsen på grund af aktivering af røgalarmen/brandalarmen på hotellet, sker på gæstens regning. Såfremt vi måtte konstatere, – også efter gæstens afrejse – at gæsten har røget på sit hotelværelse, opkræver vi et fast beløb på € 130,00 pr. værelse for den nødvendige rengøring af gardiner, sengetæpper, dyner og puder.

17. Opfyldelsessted og værneting for alle tvister i forbindelse med aftaleforholdet mellem os og gæsten er Flensborg. Det er udelukkende tysk ret, der er gældende.

Dato: August 2022